voda základ života

Voda základ života

Chránené živočíchy

Značenie pre vodu je H2O. Skladá sa z dvoch atómov vodíka spojených s jedným atómom kyslíka. Existencia života na Zemi je závislá od prítomnosti vody. Považujeme ju za jeden z kľúčových faktorov umožňujúcich život na našej planéte. Voda je kritickým prostriedkom pre udržanie rozmanitosti ekosystémov a biodiverzity na Zemi. Tu je niekoľko spôsobov, ako voda prispieva k udržaniu tejto rozmanitosti:

Podpora rôznych vodných prostredí, vrátane sladkých vôd (jazerá, rieky, potoky), slaných vôd (oceány), morských pobreží a mokradí. Každé z týchto prostredí poskytuje jedinečné habitaty pre rôzne druhy organizmov.

Transport a šírenie druhov vodou sú dôležité procesy, ktoré ovplyvňujú biodiverzitu a dynamiku ekosystémov na našej planéte.

Voda je nevyhnutná pre rast a vývoj rastlín. Rôzne druhy rastlín vyžadujú rôzne množstvá vody, čo spôsobuje formovanie rôznorodých rastlinných spoločenstiev.

Skupenstvá vody

V závislosti od teploty a tlaku sa voda prirodzene vyskytuje v troch skupenstvách: kvapalnom (dážď, vodné toky, úžitková voda), pevnom (ľad, sneh) a plynnom skupenstve (hmla, vodná para). Voda v kvapalnom stave je najrozšírenejšou substanciou na Zemi, ktorá pokrýva až 70 % zemského povrchu, čo zodpovedá približne 369 000 000 km2. Pevné skupenstvo vody vzniká pri poklesu teploty pod jej bod mrazu. Bod mrazu je teplota, pri ktorej kvapalná látka prechádza do pevného stavu. Plynné skupenstvo vody vzniká pri zvýšení teploty vody nad bod varu za daných tlakových podmienok. Bod varu je teplota, pri ktorej kvapalina prechádza do plynného skupenstva.

Klasifikácia vody

Voda sa rozdeľuje na základe použitia do troch kategórií: pitná, úžitková a odpadová voda. Pitná voda je voda určená na ľudskú spotrebu, ktorá je zdravotne bezpečná na pitie alebo na použitie v domácnosti bez toho, aby predstavovala riziko pre zdravie. V porovnaní s pitnou vodou je úžitková voda, ktorá sa používa v priemyselnej výrobe alebo v poľnohospodárstve na zavlažovanie, menej prísne regulovaná a nepodlieha takým prísnym normám a kritériám kvality ako pitná voda. Odpadová voda vzniká v rôznych oblastiach vrátane domácností, poľnohospodárstva a priemyslu. Obsahuje rôzne nebezpečné látky a kontaminanty, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie a ohrozovať ľudské zdravie, preto je dôležité čistiť odpadovú vodu v čistiarňach odpadových vôd predtým, ako sa vypustí do riek, potokov alebo iných vodných zdrojov. Voda na Zemi sa klasifikuje na základe jej pôvodu do troch kategórií: zrážkové, povrchové a podzemné vody. Zrážkové vody vznikajú zo zrážok alebo vodných častíc v atmosfére, ktoré potom klesajú na povrch Zeme. Povrchové vody vznikajú zo zrážkových vôd, ktoré sa zhromažďujú na povrchu krajiny. Na základe toku sa povrchové vody delia na stojaté (umelé – rybníky, nádrže; prirodzené – jazerá) a tečúce (umelé – kanály, prieplavy; prirodzené – potoky, bystriny). Podzemné vody vznikajú procesom presakovania povrchových a zrážkových vôd do zemskej kôry. Zrážkové vody preniknú cez priepustné horniny alebo cez pukliny nepriepustných hornín.