deratizacia potkanov 2

Deratizácia hlodavcov

Domáce zvieratá

Potkan obyčajný (lat. Rattus novergicus) patrí medzi kozmopolitne rozšírený synantropný druh hlodavcov. Spôsobuje ekonomické, epizootologické a epidemiologické škody. Ekonomické škody vznikajú poškodzovaním konštrukcie objektu a kontamináciou zásob krmiva prostredníctvom trusu a moču. Hlodavce sú prameňom nákazy infekčných chorôb, ktoré môžu byť prenosné aj na ľudí. Nazývame ich zoonózy, ako napr. salmonelóza, leptospiróza, listerióza, besnota.

Opatrenia

Na predchádzanie výskytu škodlivých hlodavcov sa vykonávajú preventívne opatrenia, ako napr. stavebné úpravy, uzatvárateľné plechové nádoby a kontajnery, uzavretie alebo sprístupnenie všetkých existujúcich potenciálnych stanovíšť, odpudzovanie ako pomocná metóda bez zaručeného účinku. Represívne opatrenia sú zamerané na priamu likvidáciu hlodavcov. Medzi represívne opatrenia patrí chemická deratizácia, ktorá je najpoužívanejším a najefektívnejším spôsobom likvidácie škodlivých hlodavcov.

Preventívna deratizácia

Chemická deratizácia sa vykonáva použitím deratizačných prípravkov. Deratizácia sa odporúča vykonávať minimálne 2-krát za rok. Predovšetkým v jarných a jesenných mesiacoch. V jarných mesiacoch sa vykonáva z dôvodu obmedzenia potravových zdrojov hlodavcov. A jesenné mesiace sú obdobím, kedy si hlodavce hľadajú teplejšie miesta na prezimovanie. V jarných aj jesenných mesiacoch bola monitorovaná zvýšená aktivita a rozmnožovanie sa hlodavcov. V priebehu jarných mesiacov hlodavce hľadajú zdroj potravy a stavajú hniezda pre potomstvo. A v jesenných mesiacoch hlodavce zbierajú zásoby potravy a hľadajú úkryty na prezimovanie.

Spôsob vyhľadania zdroja potravy

Zdroj potravy hľadajú prieskumníci, mladí a starí nemocní samci, tzv. „ochutnávači“. Ak nájdu potravu, tak kúsok skonzumujú a prinesú ju do hniezda. Kolónia potravu zatiaľ nekonzumuje. Potkany čakajú 1 až 2 týždne či „ochutnávači“ neuhynú dôsledkom otravy. Ak zahynú, tak potkany defekujú potravu pre výstrahu. Neskôr takto označenú potravu vynesú z hniezda. Ak „ochutnávači“ prežijú, tak je to signál pre kolóniu, že potrava je bez otravy.